Εικόνα Προκηρύξεις Προσωπικού

Η Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθ. 36/11.03.2024 συνεδρίασή της  ενέκρινε τις εισηγήσεις των Τριμελών Επιτροπών για την επιλογή εντεταλμένων διδασκόντων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  σύμφωνα με τις προκηρυχθείσες θέσεις (2η προκήρυξη) κατά γνωστικό αντικείμενο για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, ως ακολούθως:


Για το γνωστικό αντικείμενο ΒΟΤΑΝΙΚΗ, και τη διδασκαλία των μαθημάτων:

 • AGRI_104 Συστηματική Βοτανική Ζιζανιολογία (με μερική απασχόληση)

Επιλέγεται ο υποψήφιος με αριθμό αίτησης: 14975/27.02.2024


Για το γνωστικό αντικείμενο ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ και τη διδασκαλία των μαθημάτων:

 • CRS_401 Φυτοπαθολογία (με μερική απασχόληση)
 • AGR_1003 Φυτοποθολογία Δενδροκομικών Φυτών (με μερική απασχόληση)

Επιλέγεται ο υποψήφιος με αριθμό αίτησης: 15040/27.02.2024


Για το γνωστικό αντικείμενο ΓΕΩΡΓΙΑ και τη διδασκαλία του μαθήματος:

 • CRS_405 Γενική Γεωργία (με μερική απασχόληση)
 • CRS_603 Ειδική Γεωργία Ι (με μερική απασχόληση)

Η θέση για το γνωστικό αντικείμενο 3. Γεωργία κηρύσσεται άγονη.


Για το γνωστικό αντικείμενο ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ και τη διδασκαλία των μαθημάτων:

 • CRS_1005 Διαχείριση Γεωργικών Υπολειμμάτων και Αποβλήτων (με μερική απασχόληση)
 • BAE_1010 – Διπλωματική Εργασία Ι (με μερική απασχόληση)
 • BAE_1020 – Διπλωματική Εργασία ΙΙ (με μερική απασχόληση)
 • BAE_1030 – Διπλωματική Εργασία ΙΙΙ (με μερική απασχόληση)

Σειρά κατάταξης υποψηφίων :

 1. 16157/1.3.2024
 2. 16392/4.3.2024
 3. 15567/29.02.2024

Σύμφωνα με την σειρά κατάταξης επιλέγεται ο υποψήφιος με αριθμό αίτησης: 16157/1.3.2024. 

Σε περίπτωση μη αποδοχής την θέση καταλαμβάνει ο επόμενος στην σειρά κατάταξης.


Για το γνωστικό αντικείμενο ΕΝΖΥΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ και τη διδασκαλία των μαθημάτων:

 • ΒΑΕ_807 Μοριακή Ενζυμολογία (με μερική απασχόληση)
 • BAE_1010 – Διπλωματική Εργασία Ι  (με μερική απασχόληση)
 • BAE_1020 – Διπλωματική Εργασία ΙΙ (με μερική απασχόληση)
 • BAE_1030 – Διπλωματική Εργασία ΙΙΙ (με μερική απασχόληση)

Σειρά κατάταξης υποψηφίων :

 1. 16313/4.3.2024 (απέσυρε την υποψηφιότητά του)
 2. 15567/29.02.2024
 3. 16392/4.3.2024

Σύμφωνα με την σειρά κατάταξης επιλέγεται ο υποψήφιος με αριθμό αίτησης: 15567/29.02.2024.  

Σε περίπτωση μη αποδοχής την θέση καταλαμβάνει ο επόμενος στην σειρά κατάταξης.


Για το γνωστικό αντικείμενο ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ και τη διδασκαλία των μαθημάτων:

 • ΒΑΕ_809 Κομποστοποίηση και Οργανική ύλη εδάφους (με μερική απασχόληση)
 • BAE_1010 – Διπλωματική Εργασία Ι (με μερική απασχόληση)
 • BAE_1020 – Διπλωματική Εργασία ΙΙ (με μερική απασχόληση)
 • BAE_1030 – Διπλωματική Εργασία ΙΙΙ (με μερική απασχόληση)

Σειρά κατάταξης υποψηφίων :

 1. 16392/4.3.2024
 2. 16157/1.03.2024
 3. 15567/29.02.2024

Σύμφωνα με την σειρά κατάταξης επιλέγεται ο υποψήφιος με αριθμό αίτησης: 16392/4.3.2024. 

Σε περίπτωση μη αποδοχής την θέση καταλαμβάνει ο επόμενος στην σειρά κατάταξης.

Για το γνωστικό αντικείμενο ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ, και τη διδασκαλία των μαθημάτων:

 • AGRI_205 Γεωργική Μικροβιολογία (με μερική απασχόληση)
 • CRS_806 Μοριακή Διαγνωστική (με μερική απασχόληση)

Σειρά κατάταξης υποψηφίων :

 1. 16416/4.3.2024 (απέσυρε την υποψηφιότητά του)
 2. 15567/29.02.2024 (απέσυρε την υποψηφιότητά του)
 3. 16313/4.3.2024

Σύμφωνα με την σειρά κατάταξης επιλέγεται ο υποψήφιος με αριθμό αίτησης: 16313/4.3.2024. 


Οι τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών, από σήμερα 14.03.2024 έως και  Δευτέρα 18.03.2024 και ώρα 12.00 μ.μ.


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  Πανεπιστήμιο Πατρών, Νέα Κτίρια  Τ.Κ.: 30200 Μεσολόγγι

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γραμματεία Τμήματος, τηλέφωνα 2631058345 – 2631058343

ΕMAIL: