Πρόγραμμα Σπουδών

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας έχει σχεδιαστεί με στόχο να παρέχει στους μελλοντικούς γεωπόνους ευρύτερες επιστημονικές γνώσεις ώστε να μπορούν να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν σύγχρονες και καινοτόμες μεθόδους στη Γεωπονία με απώτερο σκοπό την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία ποιοτικών αγροτικών προϊόντων φυτικής προέλευσης, εντός του πλαισίου της βιώσιμης ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος….

Επαγγελματικά Δικαιώματα

Σύμφωνα με τον Ν. 5039 και ειδικότερα του  άρθρου 131 παρ. 1 (σελ. 4279), οι απόφοιτοι του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών, με την επιτυχή ολοκλήρωση των πενταετών πανεπιστημιακών σπουδών τους, απολαμβάνουν αμέσως και χωρίς άλλη προϋπόθεση, πλήρη δικαιώματα άσκησης του επαγγέλματος του Γεωπόνου, έχοντας την ικανότητα και τις δεξιότητες να απασχοληθούν γενικά σε Δημόσιους Οργανισμούς, στον Ιδιωτικό Τομέα και σε Διεθνείς Οργανισμούς.

Διδακτορικές Σπουδές

Το Τμήμα Γεωπονίας από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017, τις ισχύουσες λοιπές σχετικές νομικές διατάξεις και αποφάσεις, καθώς και τις διατάξεις του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος. Παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής διδακτορικών σπουδών σε τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα ή και στα Επιστημονικά Θεματικά Πεδία που θεραπεύει το Τμήμα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο