ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας παρέχει την αναγκαία εκπαίδευση, αποφέροντας μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες που καθιστούν ικανούς τους αποφοίτους του Τμήματος να διαχειρίζονται με επιστημονικά ορθολογικό τρόπο τους φυσικούς πόρους, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα αύξηση της προσόδου και της αποτελεσματικότητας στις γεωργικές καλλιέργειες. Οι Πτυχιούχοι του τμήματος θα μπορούν να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν σύγχρονες και καινοτόμες μεθόδους στη Γεωπονία με στόχο την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία ποιοτικών αγροτικών προϊόντων φυτικής προέλευσης, εντός του πλαισίου της βιώσιμης ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος και παράλληλα προετοιμάζονται κατάλληλα για συμμετοχή σε μεταπτυχιακούς κύκλους σπουδών.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Γεωπονίας, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, αποκτούν δεξιότητες τις οποίες θα μπορούν να εφαρμόζουν: α) στην καλλιέργεια οπωροκηπευτικών, ανθοκομικών ειδών, αμπέλου, ελιάς, και λοιπών δενδρ/μικών καλλιεργειών, β) στην καλλιέργεια φυτών, γ) στην ανάπτυξη, βελτίωση και παραγωγή πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού, δ) στην Εφαρμοσμένη Ζωολογία και Παρασιτολογία, ε) στη Φυτοπαθολογία, στ) στα Γεωργικά Φάρμακα , ζ) την εδαφολογία και τη διαχείριση των εδαφικών πόρων και τη λίπανση των φυτών, η) στον προσδιορισμό και την κάλυψη των αναγκών των φυτών σε νερό μέσω της άρδευσης, θ) στην κατανόηση και αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων που προκύπτουν από την αγροτική δραστηριότητα.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι πτυχιούχοι Γεωπόνοι του Τμήματος Γεωπονίας έχουν τα προσόντα και τις δυνατότητες να απασχοληθούν, σε Υπουργεία, σε διάφορους Δημόσιους Οργανισμούς (όπως Οργανισμός Γάλακτος, Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων, ΕΟΜΜΕΧ, Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, Οργανισμός Προώθησης Ελληνικών Προϊόντων, Ο.Τ.Α , Οργανισμός Πληρωμών και Επιδοτήσεων κ.ά.,), στον Ιδιωτικό Τομέα (όπως Συνεταιριστικές Οργανώσεις, Ιδιωτικές Επιχειρήσεις εταιρικής ή ατομικής μορφής, Ιδιωτικά γραφεία μελετών και παροχής υπηρεσιών, ως επιχειρηματίες, σε ατομική ή εταιρική μορφή, μελετητικών γραφείων, γεωργικών επιχειρήσεων,καταστημάτων κ.ά.) και σε Διεθνείς Οργανισμούς ως στελέχη, σύμβουλοι, μελετητές και ερευνητές διαφόρων Διεθνών Οργανισμών.